Terms and Conditions

Kushtet e Përdorimit sipas të cilave ju mund të përdorni shërbimet e Anegino përcaktohen në këtë faqe. Marka Anegino do të referohet si Anegino dhe çdo përdorues do të referohet me “Ju”.

1. Sa herë përdorni Anegino, ju pranoni kushtet e përdorimit. Ju lutemi të kontrolloni këtë faqe shpesh për t’u azhurnuar me ndryshimet e fundit që do t’i bëhen kushteve.

2. Për të përdorur Aneginon, ju duhet të jeni ligjërisht i përshtatshëm për të përdorur shërbimet me bazë internetin në vendin ku banoni.

3. Jeni përgjegjës për gjithshka që bëni dhe pasojat e tyre ligjore, me Anegino, të cilat përfshijnë por jo vetëm: Foton (Fotot)që ngarkon në Anegino, çfarëdolloj teksti që vendos në Anegino, çdo informacion që përfshin në aplikimet e tua.

4. Do të përdorni Aneginon vetëm me qëllimin për të kërkuar mundësi pune, për çdo përdorim tjetër duhet të merret leje me shkrim nga Anegino.

5. I gjithë informacioni dhe të dhënat që vendosni në Anegino duhet të jenë të vërteta, përndryshe Anegino do të mbyllë llogarinë tuaj.

6. Herë pas here, Anegino do t’ju dërgojë e-maile, mesazhe çelulari dhe tipe të tjera mesazhesh informuese duke përdorur të dhënat e kontaktit që keni shkruar në Anegino.

7. Anegino i siguron shërbimet e tij ashtu si janë dhe nuk jep asnjë garançi për sigurinë e shërbimeve tij.

8. Anegino mund të ndajë të dhënat e shkruara nga ju me kompanitë në Shqipëri.

9. Anegino punon sipas ligjeve shqiptare.

10. Anegino mund të vendosë të mbyllë apo pezullojë llogarinë tuaj, në çdo kohë dhe dhënë shpjegim.

Terms of Use under which you can use Anegino services is defined by this page. Anegino brand will be referred as “Anegino”, and any user will be referred as “You”.

1. Each time you use Anegino, you accept these terms of use. Please check this page frequently to be updated about the latest changes to the terms.

2. You have to be legally eligible to use web based services in your country of residence to be able to use Anegino.

3. You are responsible about anything and their legal consequences you do with Anegino, which includes but not limited to: The picture(s) you upload to Anegino, any text you put into Anegino, any information you include in your applications.

4. You will use Anegino only with the purpose of looking for job opportunities, for any other uses written permission of Anegino must be taken.

5. All the information and data you put in Anegino has to be true, otherwise your account may be terminated by Anegino.

6. From time to time, Anegino can send informative e-mails, cellular phone messages and other kind of messages to you by using the contact data you enter in Anegino.

7. Anegino provides its services as is, and makes no warranties about the reliability of its services.

8. Anegino can share data entered by you with the companies in Albania.

9. Anegino serves under Albanian laws.

10. Anegino may choose to terminate or suspend any account, at any time, without an explanation.

Condizioni di utilizzo sotto il quale si possono utilizzare i servizi Anegino di questo sito. Anegino marchio denominato "Anegino",è ogni utente che sarà indicato come "tu".

1. Ogni volta che usi Anegino, accettate queste condizioni d'uso. Si prega di controllare spesso questa pagina per aggiornarti sulle ultime modifiche di queste condizioni.

2. Devi essere legalmente autorizzato ad utilizzare i servizi Internet in base al paese di residenza per poter utilizzare Anegino.

3. L'utente è responsabile per tutto e le loro conseguenze giuridiche che si fa con Anegino, che include ma non limita a: le foto (s) che carichi in Anegino, qualsiasi testo che hai messo in Anegino, tutte le informazioni incluse su le applicazioni.

4. Si utilizzerà Anegino solo per la ricerca di un'opportunità di lavoro, per altri utilizzi dovete mandare un'autorizzazione scritta che deve essere ottenuta da Anegino.

5. Tutte le informazioni ed i dati che mettete in Anegino devono essere vere, altrimenti il ​​vostro account può chiudersi da Anegino.

6. Di tanto in tanto, Anegino invierà e-mail informativi, messaggi telefonici cellulari e altri tipi di messaggi a voi, utilizzando le informazioni inserite in Anegino.

7. Anegino offre il suo servizio come è, e non fornisce alcuna garanzia circa l'affidabilità dei suoi servizi.

8. Anegino può condividere i dati inseriti da te con le aziende in Albania.

9. Anegino serve secondo il governo Albanese.

10. Anegino può decidere di interrompere o sospendere qualsiasi account in qualsiasi momento, senza una spiegazione.

Anegino hizmetlerini hangi koşullar ile kullanabileceğiniz bu sayfada tanımlanmaktadır. Anegino markası “Anegino”, herhangi bir kullanıcı, “Siz” olarak anılacaktır.

1. Anegino’yu her kullanışınızda, bu kullanım koşullarını kabul etmektesiniz. Lütfen bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ederek, kullanım koşullarındaki güncel değişiklikleri öğreniniz.

2. Anegino’yu kullanabilmek için yerleşik olduğunuz ülke kanunlarına göre uygun nitelikleri taşıyor olmanız gerekmektedir.

3. Anegino’da yapacağınız her şeyden ve bunların yasal sonuçlarından sorumlusunuz. Bu şeyler, Anegino’ya yüklediğiniz resimleri, Anegino’ya koyduğunuz her türlü metni, başvurularınızda yer verdiğiniz tüm bilgileri kapsamaktadır, ve burada sayılanlarla sınırlı değildir.

4. Anegino’yu yalnızca iş fırsatlarını bulabilmek için kullanacaksınız. Diğer amaçlarla kullanım için, Anegino’nun yazılı izninin alınması gerekmektedir.

5. Anegino’ya koyduğunuz tüm bilgiler doğru olmalıdır, aksi takdirde hesabınız Anegino tarafından silinebilir.

6. Anegino zaman zaman, Anegino’ya girmiş olduğunuz iletişim bilgilerini kullanarak size bilgi amaçlı epostalar, cep telefonu mesajları ya da diğer biçimlerde mesajlar gönderebilir.

7. Anegino, hizmetlerini olduğu kadarıyla sunmaktadır ve hizmetlerinin sürekliliği hakkında herhangi bir garanti vermemektedir.

8. Anegino, girmiş olduğunuz verileri Arnavutluk’taki şirketler ile paylaşabilir.

9. Anegino Arnavutluk yasaları altında hizmet vermektedir.

10. Anegino, herhangi bir hesabı, herhangi bir anda, herhangi bir açıklama yapmadan silebilir ya da askıya alabilir.